Molster Stedenbouw

Molster Stedenbouw is een klein bureau in Arnhem, in 2006 opgericht door Annemieke Molster. Het bureau maakt ontwerpen, doet onderzoek, adviseert en organiseert excursies. Daarnaast geeft Annemieke lezingen in binnen- en buitenland en schrijft ze regelmatig voor verschillende vakbladen. Ontwerpervaring, een onderzoekende geest en organisatietalent maken het bureau inzetbaar over het hele terrein van de stedenbouw.

Type projecten
Het bureau is gespecialiseerd in herstructureringsopgaven, waarbij sinds een aantal jaar steeds meer focus ligt op mobiliteit, als een van de bepalende factoren voor een goed functionerende, aantrekkelijke stad. Speciale aandacht gaat uit naar verschillende vormen van duurzame mobiliteit, waaronder elektrisch rijden, openbaar vervoer en vooral ook actief vervoer (lopen en fietsen). Opdrachten kunnen gaan over het uitrollen van een goed netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, maar ook over het verbeteren van haltes en stationsomgevingen. Het bureau onderscheidt zich vooral van andere bureaus door de uitgebreide kennis over voetgangers, hun beleving van de omgeving en de toepassing van deze kennis in advies- en ontwerpopdrachten.

Voetgangers
Het bureau benadert het onderwerp actief vervoer (en de voetganger in het bijzonder) heel breed. Het gaat erom de stad zo te organiseren en te ontwerpen dat actief vervoer een logische keuze is. We focussen niet alleen op verkeer of op beeldkwaliteit, maar proberen bebouwing, verkeer en groen te combineren, met een aantrekkelijke openbare ruimte als gevolg. Ontwerp en onderzoek gaan hand in hand. De ontwerpen zijn gebaseerd op kennis die uiteraard is opgedaan door ervaring, maar ook door het doen van onderzoek. Het bureau stimuleert opdrachtgevers om de effecten van ingrepen in beeld te brengen, zodat in de toekomst nog meer ingrepen in de stad ‘evidence based’ gedaan kunnen worden.

Opgaven en opdrachtgevers
Ondanks het feit dat het een klein bureau is, kan het bureau complexe opgaven aan doordat het samenwerkt met verschillende specialisten uit andere vakgebieden, zoals verkeer, landschapsarchitectuur, omgevingspsychologie en de zorg. Opdrachtgevers zijn vaak gemeenten, waaronder Arnhem, Nijmegen, Groningen, Hilversum en Grave. Andere opdrachtgevers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Defensie, Agentschap NL en kennisinstellingen zoals CROW/KpVV en het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid. Een enkele keer is het een private opdrachtgever, zoals ziekenhuis Rijnstate. Nu er steeds meer initiatieven vanuit de samenleving komen en bedrijven en bewoners meer mogelijkheden krijgen mee te praten en ‘iets’ aan hun omgeving te verbeteren is er een nieuw type opdrachtgever bijgekomen: bedrijven en bewonersorganisaties. Op de rol voor 2016 staan projecten in opdracht van/ in samenwerking met Alliander, Museum Arnhem en de Dorpsraad Schaarsbergen.

 
Klik op beeld voor vergroting
Annemieke Molster