Proeftuin Kop van de Betuwe

Opdrachtgever: ministerie van Infrastructuur en Milieu;
Jaar: 2013

De proeftuin Kop van de Betuwe is een van de proeftuinen die vanuit het Deltaprogramma, deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) worden georganiseerd. Door interactief ontwerpend onderzoek worden de plaatselijke ruimtelijke opgaven en de opgaven uit het Deltaprogramma met elkaar verbonden. Molster Stedenbouw werkte mee als een van de penvoerders tijdens een tweetal workshops, werkte een aantal ruimtelijke scenario‚Äôs uit en maakte een overzicht van basisprincipes voor klimaatdijken op verschillende locaties langs de dijkring.  

Het project werd getrokken door Grontmij Nederland bv. Verder werd samengewerkt met Robbert de Koning landschapsarchitect BNT en HKV lijn in water.

In het gebied speelt een combinatie van de waterveiligheidsopgave, regionale en stedelijke wateroverlast; zoet water / watertekort; waterkwaliteit / ecologie; hittestress en de totstandkoming van een energielandschap. Het resultaat van de proeftuin is een gebiedsvisie die een integraal beeld geeft en waarin diverse (water)opgaven zijn meegenomen. Enkele belangrijke elementen uit deze visie zijn:

  • Grotere buffering en voorraadvorming in een zone rond de Linge.
  • Groen-blauwe verbindingen vanuit Arnhem Zuid naar de centrale Linge zone.
  • De energie- en warmte/koude potentie van het oppervlaktewatersysteem wordt in beeld gebracht en waar mogelijk gekoppeld aan het regionaal energie- en warmtenetwerk. Onttrekking van koud water uit diepe plassen voor koeling, fungeert tevens als alternatieve waterbron in de zoetwatervoorziening.
  • Piping is een faalmechanisme dat als gevolg van de vele zandbanen ook hier aanleiding is tot het afkeuren van diverse dijktrajecten. Het benutten van oude kwelkommen, eventueel ophogen of een combinatie hiervan met technische ingrepen in de ondergrond biedt hiervoor houvast.
Voor de inpassing van klimaatdijken in het gebied is gekeken naar de inpassing op drie locaties: Hiervoor zijn principe oplossingen uitgewerkt. De basisprincipes voor een dergelijke dijk zijn uitgewerkt voor deze locaties.
 
Klik op beeld voor vergroting
visiekaart
Klik op beeld voor vergroting
plattegrond Malburgen
Klik op beeld voor vergroting
dijkprofielen Malburgen
Klik op beeld voor vergroting
plattegrond Elderveld
Klik op beeld voor vergroting
dijkprofielen Elderveld
Klik op beeld voor vergroting
plattegrond Bemmel
Klik op beeld voor vergroting
dijkprofielen Bemmel