Small Business Innovation Research: Voetsporen rond het station

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
Jaar: 2010 - 2012

Molster Stedenbouw was met het project 'Voetsporen rond het station' één van de vier winnaars van een onderzoeksopdracht van Agentschap NL* naar de verbetering van voor- en natransport bij OV knooppunten. Het project viel onder de Small Business Innovation Research (SBIR) regeling met als thema innovatief reizen van en naar het station. Doel was meer mensen te laten reizen met de trein door het voor- en natransport te verbeteren.

Omdat geen overstap de fijnste overstap is, richtte het onderzoek zich op de verbetering van de situatie van de voetganger. Juist de voetganger komt er vaak bekaaid vanaf: zijn ruimte is restruimte. De centrale vraag was daarom hoe voetgangersroutes van en naar stations kunnen worden verbeterd, of en hoe verdichting daaraan kan bijdragen, en wat dit kan betekenen voor de kwaliteit van de stad in het algemeen en voor de groei van het aantal treinreizigers in het bijzonder.

Tijdens het onderzoek heeft het bureau veel kennis opgedaan over stationsomgevingen en vooral ook over voetgangers. Wat wil de voetganger? Hoe zorg je ervoor dat mensen vaker lopend ergens naar toe gaan, bereid zijn om verder te lopen en langer te blijven? Het antwoord op deze vragen is niet alleen van belang in stationsomgevingen, maar ook in de rest van de stad. Molster Stedenbouw heeft daarom het initiatief genomen tot een samenwerkingsverband, waarbij verschillende disciplines hun expertise bundelen om te komen tot goed gefundeerde adviezen en ontwerpen die de situatie van de voetganger verbeteren.

De partners zijn: Bureau Zijaanzicht, (landschaparchitectuur), Omgeving en Beleving (omgevingspsychologie) en Henny Pries Projectmanagement. Inmiddels is in een tweetal projecten ook samengewerkt met Loendersloot Advies (verkeerskunde).

De basis van de adviesdienst ligt in een drietal deelprojecten die allemaal binnen het SBIR project vielen:
1. Wetenschappelijke onderbouwing: Hierbij hebben we in samenwerking met de Vereniging Deltametropool en de TU Delft een dataset ontwikkeld, waarbij voor circa 85 stations een groot aantal omgevingskenmerken van het stationsgebied in beeld is gebracht en getalsmatig uitgedrukt. Deze dataset is geanalyseerd op mogelijke verbanden tussen omgevingskenmerken en aantallen voetgangers en treinreizigers.
2.
Pilotproject: In het pilotproject, dat in Nijmegen plaatsvond, zijn mogelijke onderdelen van de adviesdienst getest, waaronder PERS, een software programma om voetgangersroutes te kunnen beoordelen, space syntax, een methode om stratenpatronen te analyseren, en verschillende methoden om belevingsonderzoek te doen. Daarnaast hebben we hier grip gekregen op procesmatige aspecten van (de uitvoering van) de adviezen en inzicht in de kosteneffectiviteit van de verschillende onderdelen van de adviesdienst.
3. Voorbeeldenboek: Een tiental stationsomgevingen is nader geanalyseerd en in beeld gebracht in een Voorbeeldenboek.
Download het boek als PDF.

* Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie dat onder andere werkt in opdracht van het Ministerie van I&M. Dat was bij deze opdracht het geval.

 
Klik op beeld voor vergroting
Voetsporen rond het station
Klik op beeld voor vergroting
tabel voor en natransport lopen
Klik op beeld voor vergroting
theoretisch bereik, gemeten bereik, beleefd bereik en mogelijk bereik
Klik op beeld voor vergroting
800 en 1200 meter isochroon in Den Bosch en Hilversum
Klik op beeld voor vergroting
spacesyntax choice waardes van straatsegmenten in de 800 meter
isochroon: Deventer en Nijmegen
Klik op beeld voor vergroting
PERS: gewogen totaalbeoordeling van alle aspecten samen langs 3 routes in Nijmegen
Klik op beeld voor vergroting
plattegrond verbetervoorstel van drie routes van en naar het station in Nijmegen
Klik op beeld voor vergroting
bestaande situatie en verbetervoorstel Hustinxstraat Nijmegen
Klik op beeld voor vergroting
bestaande situatie en verbetervoorstel Quackplein in Nijmegen